کلیدواژه ‘گرك شدن زمين’

چه کسی زمین را می کشد؟

این روزها صدای نفس های زمین بیشتر شنیده می شود، قلب زمین نامنظم می زند، گاهی سرما می خورد و عطسه می کند و گاهی از گرما زدگی بیهوش می شود. همه فهمیده اند که حال زمین خوب نیست. البته وقتی حال زمین خوب نباشد حال موجودات زمین هم خوب نخواهد بود. صدها گونه جانوری در حال نابودی هستند. البته تا به حال هزاران گونه جانوری نابود شده است و هر روز خبر تازه ای از بیماری زمین شنیده می شود. تابع »