کلیدواژه ‘پائولو كوئيلو’

جاده های سرگردانی / پائلو کوئیلو

کافی است سری به یکی از کتابفروشی ها بزنید تا با انبوه کتاب های پائلو کوئیلو روبرو شوید که گاه توسط چند نفر ترجمه و توسط ناشرهای مختلف چاپ شده است. تیراژ کتاب های کوئیلو در ایران باعث تعجب خود او شده و از اینکه این همه نوشته های او را در ایران می خوانند به وجد آمده است. با این حال جای این سوال برای ما خالی است که چرا این کتاب ها این قدر مورد استقبال قرار می گیرند و پیام این کتاب ها چه چیزی است.

تابع »