کلیدواژه ‘نويسنده كودك’

میخواهم جایزه نوبل بگیرم

ملیکا گلی نویسنده  ده ساله ای است که تا به حال ۱۱ تا کتاب داستان چاپ کرده و حدود ۲۰ تا کتاب دیگر هم آماده چاپ دارد. او حرف های بزرگی می زند چون کتاب زیاد می خواند، با اینکه او کودک است اما این مصاحبه را برای نوجوان ها گرفتم تا بدانیم کودکان هم می توانند حرف های مهم بزنند و کارهای بزرگ انجام دهند. تابع »