کلیدواژه ‘میرزا حسینعلی’

بهائیت دست پخت استعمار ۲

در مطلب قبل خواندید که چگونه روس‌ها و انگلیسی‌ها بابیت را طراحی کردند. بعد از اعدام باب باقی مانده طرفداران باب با کمک انگلیسی‌ها و روس‌ها از زندان فرار کرده و به عراق رفتند. در آن زمان عراق در دست حکومت عثمانی بود.
بعد از فرار بابی‌ها آن‌ها توسط انگلیسی‌ها حمایت شدند و برای خودشان تشکیلات ساختند. از آن به بعد بابیت به بهائیت تغییر نام داد چرا که میرزا حسینعلی بها الله تار و پود این فرقه را با کمک استعمار پیر بافت. تابع »