کلیدواژه ‘كودك و نوجوان’

این یک جنگ واقعیست

این روزها هر کدام از کانال‌های تلویزیونی را نگاه می‌کنی حرف از جنگ نرم است، آدم فکر می‌کند این جنگ مثل شکلات ژله است است که آدم بزرگ‌ها به طرف هم پرت می‌کنند و هیچ خطری ندارد، یا مثل بازی‌های رایانه ای، الکی است و فقط شخصت‌های غیر واقعی در آن می‌میرند. از طرف دیگر کودکان و نوجوانان باورشان نمی‌شود که این جنگ به آن‌ها هم خیلی مربوط می‌شود، اینکه یکی از بازیگران و قربانیان این جنگ بچه‌ها هستند. تابع »