کلیدواژه ‘كرك نژاد پرست’

این کرم نژاد پرست

حتما از چند وقت قبل خبر انتشار کرم اینترنتی استاکس نت را شنیده بودید و می دانید که این کرم در ابتدا به تعدادی از کشورها حمله کرد و سعی کرد اطلاعات صنعتی این کشورها را بدزدد.
کرم های رایانه ای برنامه های کوچک اما مخربی هستند که هر کدام هدف خاصی را دنبال می کنند و مثل کرم های واقعی لایه های حفاظتی سیستم ها را سوراخ کرده وارد آن سیستم می شوند و هر چه را که دلشاد بخواهد می دزدند. بعضی از این کرم ها به حساب های بانکی افراد علاقه دارند و بعضی دیگر فقط دوست دارند به اطلاعات افراد سرک بکشند. اما داستان استاکس نت یک چیز دیگر است.

تابع »