کلیدواژه ‘عباس باقري’

شعر به من یاد داده است که به مردم دروغ نگویم (گفتگو با عباس باقری)

عباس باقری شاعر بادهای ۱۲۰ روزه سیستان ، تماشاگر خشک سالی های مداوم ، سوختن مزرعه ها ، بر خاک نشستن کف هامون ، خشک شدن آب چشم مردم ، و شنوای ناله ی کودکان گرسنه ، نوجوانان پای برهنه و مویه ی مردان و زنانی است که در آرزوی قطره ی باران ، و کف دستی نان ، چشم بر آسمان دارند . او شاعر سرزمین سیستان است. تابع »