کلیدواژه ‘سياسي شدن جايزه نوبل’

بیچاره نوبل

هر سال در رشته های معروف علمی و انسانی به افرادی که کشف و یا فعالیت مهمی به نفع انسان ها انجام داده اند  جایزه ی  مهمی می دهند که به جایزه نوبل معروف است.
داستان جایزه نوبل به ۱۱۵ سال قبل بر می گردد. این جایزه بر اساس وصیت نامه یک دانشمند سوئدی به نام آلفرد نوبل بنیانگذاری شده است. آلفرد نوبل کسی است که دینامیت را اختراع کرده. دینامیت همان ماده ای است که باعث انفجارهای شدید می شود و از ان در ساختن بمب استفاده می کنند. تابع »