کلیدواژه ‘جنگ’

ایران(حماس) پیروز می شود یا (دولت های عرب+اسرائیل)

در اطراف ما وقایع زیادی اتفاق می افتند که هر کدام دارای اهمیت مخصوص خودش است، اما چیزی که از خود واقعه مهم تر است درک مخاطب از آن و تحلیل هایی است که از آن واقعه می شود ،…. حالا عرض می کنم چرا. تابع »