کلیدواژه ‘جشن ايراني كشي’

پوریم یا هولوکاست ؟

از چند سال قبل تمام رسانه های صهیونیستی طبل بزرگی را به صدا در آورده اند با نام هولوکاست . این صدا که دروغ کوچکی بود با کمک رسانه آنقدر بلند شد که مردم از همه جا بیخبر دنیا آن را باور کردند . اما همیشه کسانی هستند که هر حرفی را بدون تحقیق باور نمیکنند . تابع »