کلیدواژه ‘جاده هاي سرگرداني’

جاده های سرگردانی / سای بابا

سالها قبل زمانی که دولت بریتانیای کبیر می خواست تمام دنیا را زیر سلطه استعماری خودش در بیاورد از راههای مختلف برای مطیع کردم مردم جهان استفاده می کرد. بعضی کشورها را با مواد مخدر معتاد کرد و در چین جنگ تریاک را راه انداخت. در هند و ایران و آمریکا و استرالیا و بسیاری از کشورهای دیگر در کنار کشتار مردم از فریب مردم استفاده کرد. یکی از راههای فریب مردم استفاده از دین های ساختگی بود.

تابع »