کلیدواژه ‘برنابا’

راست می گفت، برنابا

brnabaاحتمالاً شما کتاب انجیل را که کتاب مقدس مسیحیان است، دیده‌اید و می‌دانید انجیل کنونی از چهار انجیل با نام‌های انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، انجیل متی تشکیل شده، اما چیزی که احتمالاً شما نمی‌دانید این است که انجیل‌هایی که وجود دارد، فقط همین چهار انجیل نیست، بلکه تعداد انجیل‌ها بیشتر از هفده تاست که هر کدام از آن‌ها را مثل همین چهار انجیل، شاگردان حضرت عیسی (ع) نوشته‌اند تابع »