کلیدواژه ‘باربي’

باربی سرباز دشمن است

هر جامعه ای فرهنگ مخصوص خودش را دارد و با فرهنگ خودش زنده است. اگر فرهنگ یک ملت را از بین ببرند آن ملت همه چیز خودش را از دست می‌دهد. از خود بیگانه می‌شود. این کاری است که استعمارگران در طول تاریخ  همیشه سعی کردند انجام بدهند.آن‌ها سعی کردند فرهنگ مردم را از آن‌ها بگیرند. آن‌ها را ضعیف کنند و روح دفاع از فرهنگ و کشور را در آن بکشند. به این ترتیب صدها سال چند کشور توانستند بیشتر جهان را بگیرند و سرمایه‌های آن‌ها را به غارت ببرند. تابع »