کلیدواژه ‘اینترنت’

پلیسی برای اینترنت

در دوران گذشته زمانی که آدم‌ها در روستاهای کوچک زندگی می‌کردند نیاز چندانی به پلیس و نظم و قانون نداشتند اما وقتی روستاها یکی شدند و شهرها به وجود آمدند بی نظمی و تجاوز به حقوق دیگران زیاد شد. عده‌ای می‌خواستند بیشتر از ان چه حقشان بود داشته باشند. در این اوضاع و احوال مردم شهرها مجبور شدند قانون بگذارند و عده‌ای را که حالا به ان‌ها پلیس می‌گوییم مأمور کنند تا با کسانی که بی قانونی می‌کنند مقابله کنند. تابع »