کلیدواژه ‘ایران’

بحرین در شعله های انقلاب

روزگاری سرزمین ما آنقدر وسیع بود که در آن اقوام مختلف در کنار هم زندگی می‌کردند و همه خود را ایرانی می‌دانستند. اما بزرگی سرزمین ما استعمارگران را به وحشت می‌انداخت. برای همین به فکر تکه تکه کردن این سرزمین افتادند. ابتدا در بین ما نفوذ کردند و بعد با به راه انداختن جنگ‌های مختلف تکه‌هایی از کشور ما را جدا کردند. تابع »