کلیدواژه ‘اين روزها’

گمشده ام در دبیلوها

iran_mapاین روزها همه اش چشم دوخته ام به این دبلیو دبیلوهای جورواجور که هر کدام به نوعی انبان های دروغ و عقده های دنیا طلبی هستند و بعد از اینکه به زور فیلترشکنها چند خط خبر می خوانی و استفراغت می گیرد و هر چه خورده ای از معده و مغز بیرون میریزی و میمانی با قار و غور شکم و سر، تازه راه حق و ناحق را گم میکنی و میمانی در برهوت تردید و خستگی اندیشیدن. تابع »