کلیدواژه ‘استعمارگر’

لعنت به انگلیس

در تاریخ چند هزار ساله ایران. پستی و بلندی‌های زیادی وجود دارد. در این تاریخ بارها دشمنان به ما حمله کردند اما مقاومت‌های مردم ایران صحنه‌های پر افتخاری در تاریخ به نام ما ثبت کرد. در این تاریخ پر فراز و نشیب دوره‌های زیادی هم هست که باعث اندوه هر ایرانی می‌شود. دوره‌هایی که افتخار ایرانی‌ها به تاراج رفت و عظمت ایران پایمال شد.
اما در تاریخ چند هزار ساله ما هیچ دوره ای به اندازه دویست، سیصد سال اخیر دردناک نیست. درست از زمانی که استعمارگران چنگال بی رحمشان را به طرف سرمایه‌ها و افتخارات کشورمان دراز کردند. تابع »