این روزها که اوضاع و احوال اقصاد کشور بد است. نبض فرهنگ بسیار کندتر می زند. تعطیلی نشریات کودک و نوجوان مثل طاعون در حال گسترش است. گویا مسئولان کشورمان کارهای مهمتری از فرهنگ دارند.

اضافه کردن نظر