گاهی وقتی به حجم زیاد مشکلاتی که احاطه ام کرده اند نگاه می کنم احساس می کنم من گرفتارترین ادم روی زمینم. اما با دیدن آدم هایی که زیر فشار مشکلات خرد شده اند می فهمم که از من گرفتارتر بسیار است و تازه یادم می افتد که بگم خدایا شکرت….این روزها به اندازه سالها بار روی دوشم احساس کرده ام

اضافه کردن نظر