امروز خورشید را در محراب به صلیب کشیدند… چشم های کوته بینشان را به روی نور بستند تا خورشید را خاموش کرده باشند. امروز ۱۴۰۰ سال است که خورشید دوباره طلوع می کند، هر روز، در محراب قلب هایی که انتظار صبح را می کشند.

اضافه کردن نظر