و آن روز که کودکیهایم را از من گرفتند تا بزرگ شوم فهمیدم که ضرر کردم ، و عروسکی به دستم دادند تا آرزوهایم را از یاد ببرم ، و من اندیشیدم که باز برگردم

اضافه کردن نظر