وقتی شب شد عکس ماه در آب چاه افتاد ، کودک عاشق ماه بود ، لب چاه رفت و برای گرفتن ماه خودش را در چاه انداخت ، کودک ماه شد

اضافه کردن نظر