بار زیادی روی دوشم احساس می کنم و از کارهای زیادی که مانده تا انجام شود به وحشت افتاده ام. نمی دانم اگر چند سال دیگر بگذرد چقدر به این انبوه کارهای مانده اضافه خواهد شد. خدا به دادم برسد. فکرش هم آدم را می ترساند

اضافه کردن نظر