هر سال تولدی تکراری را جشن گرفتم اما هرگز به تولدی دوباره نرسیدم ، آه چه سخته جشن گذشته ها را بگیری و افسوس لحظه های از دست رفته را بخوری، تولدم در فردایی که تولدی دوباره خواهم  داشت مبارک

اضافه کردن نظر