یاد گرفتیم که در قفس زندگی کنیم و احساس کنیم که خوشبختیم ، اما هرگز نخواستیم که باور کنیم پروازی هم هست

اضافه کردن نظر