تو را من ای بانوی رویاها ، تو را من آخرین مهتاب نامیدم که در تاریکی قلبم طلوع کردی ، تو ای بانوی رویاها ، تو را در جویبار آرزوها ، در میان تابش رعنای خورشید ، در سکوت چشمک پروانه ها ، تو را زاییده ی آیینه ها دیدم

اضافه کردن نظر