منجی من ، در تمام روزهای بی تو بودنم ، آنگاه که تنهایی ام را در کنار همه تجربه کردم ، وقتی که در قفس خاک بالهایم را به دار عادتها بستند ، چشم به پنجره ی امید دوخته ام تا کسی فریاد بزند که او می آید

اضافه کردن نظر