تنها برای کسی که سراغ خودم را از او گرفتم اشک می ریزم

اضافه کردن نظر