همیشه صدایی هست که هیچ گاه فرصت شنیدنش را به خود ندادیم همیشه کسی هست که چشم انتظار ماست ، همیشه او باور کرد و ما همیشه تردید  و او همیشه فقط  به چشمانمان لبخند زد و آرام گریست ،  شاید دیگر فرصت پرواز  رویایی باشد که دستهایمان را از چیدن آن چیده اند ،  اما صدا هنوز هست و او هنوز ما را میخواند ، چقدر گنگ و خسته اما هنوز امیدوار

اضافه کردن نظر