خدا کیست؟  این سوال من از تو نیست بلکه پاسخ تو به تمام سوالهایت است ، او سوالی نیست که تو دنبال جوابش باشی بلکه جواب تمام سوالهای توست، کدام سوالها؟،  آیا سوالی داری که جوابش خدا باشد؟  او منتظر نیست که تو کشفش کنی،  بلکه انتظار میکشد تا با او کشف شوی.

اضافه کردن نظر