باران بارید ، من باریدم ، تو باریدی …. فردا تمام جوانه هایی که میرویند خاطره ی اشکهای ما را به یاد خواهند داشت.

اضافه کردن نظر