مادرم گفت: علی زندگی شروع یک پایان نیست، آخرین ستاره ها نوید خورشید را به دوش میکشند.

اضافه کردن نظر