همه صدایت را شنیدند و سکوت کردند ، و من ماندم تا سکوتت را بشنوم

اضافه کردن نظر