معبود من

معبود من ؟  رازهایم را چه کسی خواهد شنید جز تو؟ دستهایم را چه کسی خواهد گرفت جز تو ؟، گلهای اطلسی باغچه ام را جز تو هیچکس نخواهد بویید، اشکهایم را جز دستهای محبتت هیچکس نخواهد چید ، معبود من ؟ در تمام اکنون هایی که که صدایم کردی و جوابت را ندادم ، دستهایت که به سویم دراز کردی برای نجاتم ، و من نخواستم ،  چه سرد است احساسم از خودم ، اشکهایم که حتی جرات باریدن ندارند معبود من

اضافه کردن نظر